Filters

ปากกาไฮดรอลิค

Hydraulic Machine Vise
ปากกาจับชิ้นงานระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Vise) มีแรงการจับชิ้นงานที่สูงกว่าปากกาทั่วไป สำหรับเครื่องมิลลิ่งแมนนวลที่ต้องการใช้รอบสูง

ปากกาจับชิ้นงานรุ่น ล็อคเวล

Lockwell Machine Vise
ปากกา Autowell AMC ไม่ให้งานกระดกขึ้นจากแรงบีบด้วยระบบ Lockwell Anti-Lifting ปากกาสำหรับจับงานบนเครื่องมิลลิ่ง จับงานได้มั่นคงด้วยแรงบีบที่สูง และ งานไม่เคลื่อน
ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้
Lockwell Anti-Lifting : ระบบการจับยึดให้งานไม่กระดก
Body Material : FCD-60
Body Hardness : HS65
Jaw Material : S50C
Jaw Hardness : HRC54
Bed Height : +- 0.012

ปากกาจับชิ้นงาน ปากเปิดกว้าง

Wellock Large Opening Vise
ปากกา Autowell ATW ปากเปิดกว้าง ช่วยลดการกระดกของงานที่จับด้วยระบบ Wellock ปากกาสำหรับจับงานบนเครื่องมิลลิ่ง จับงานได้มั่นคงด้วยแรงบีบที่สูง และ งานไม่เคลื่อน ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้
Wellock Reduced Lifting : ระบบจับยึดลดงานกระดก
Body Material : FCD-60
Body Hardness : HS65
Jaw Material : S50C
Jaw Hardness : HRC54
Bed Height : +- 0.012

ปากกาจับชิ้นงานระบบเวลล็อค

Wellock MC Machine Vise
ปากกา Autowell AVC / APC ระบบ Wellock ช่วยลดการกระดกของงานที่จับ ปากกาสำหรับจับงานบนเครื่อง CNC จับงานได้มั่นคงด้วยแรงบีบที่สูง และ งานไม่เคลื่อน
ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้
Wellock Reduced Lifting : ระบบจับยึดลดงานกระดก

Body Material : FCD-60
Body Hardness : HS65
Jaw Material : S50C
Jaw Hardness : HRC54

ปากกาจับชิ้นงานแรงบีบสูง

MC Mechanical Power Vise
ปากกา Autowell AVQ แรงบีบงานสูงด้วยระบบ MC Power และ Lockwell ไม่ให้งานกระดกขึันจากแรงบีบ ปากกาสำหรับจับงานบนเครื่อง CNC จับงานได้มั่นคงด้วยแรงบีบที่สูง และ งานไม่เคลื่อน
ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้

MC Power High-Clamp : ระบบ Mechanical Power มีแรงจับสูง
Adjustable Clamp Force : ปรับแรงจับยึดได้
Lockwell Anti-Lifting : ระบบการจับยึดให้งานไม่กระดก

Body Material : FCD-60
Body Hardness : HS65
Jaw Material : S50C
Jaw Hardness : HRC54

ปากกาจับชิ้นงานแรงบีบสูง Wellock

Wellock MC Mechanical Power Vise
ปากกา Autowell AVM / AVP แรงบีบงานสูงด้วยระบบ MC Power และ Wellock ช่วยลดการกระดกของงานที่จับ ปากกาสำหรับจับงานบนเครื่อง CNC จับงาน
ได้มั่นคงด้วยแรงบีบที่สูง และ งานไม่เคลื่อน
ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้

MC Power High-Clamp : ระบบ Mechanical Power มีแรงจับสูง
Adjustable Clamp Force : ปรับแรงจับยึดได้
Wellock Reduced Lifting : ระบบจับยึดลดงานกระดก

Body Material : FCD-60
Body Hardness : HS65
Jaw Material : S50C
Jaw Hardness : HRC54

ปากกาปากเปิดกว้าง

MC Mechanical Long Power Vise
ปากกาจับชิ้นงาน Autowell ALQ ปากการุ่นปากเปิดได้กว้างเป็นพิเศษ
ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้

MC Power High-Clamp : ระบบ Mechanical Power มีแรงจับสูง
Adjustable Clamp Force : ปรับแรงจับยึดได้
Lockwell Anti-Lifting : ระบบการจับยึดให้งานไม่กระดก

Body Material : FCD-60
Body Hardness : HS65
Jaw Material : S50C
Jaw Hardness : HRC54

ปากกาจับด้านใกล้ตัว

MC Mechanical Reversed Power Vise
ปากกาจับชิ้นงาน Autowell AVR ตัวปากอยู่ใกล้ผู้ใช้งานมากขึ้น การสับเปลี่ยนงานสะดวกมากยิ่งขึ้น
ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้

MC Power High-Clamp : ระบบ Mechanical Power มีแรงจับสูง
Adjustable Clamp Force : ปรับแรงจับยึดได้

Body Material : FCD-60
Body Hardness : HS65
Jaw Material : S50C
Jaw Hardness : HRC54

ปากกาความสูงน้อยมาก

Ultra Low Height Mechanical Power Vise
ความสูงปากกาน้อยเป็นพิเศษ ทำให้มีพื้นที่มากขึ้นระหว่างตัวปากกาและความสูงของเครื่องมิลลิ่ง สามารถเพิ่มความสูงของงานที่ผลิตได้

ปากกา Autowell AVK แรงบีบงานสูง ปากกาสำหรับจับงานบนเครื่อง CNC จับงานได้มั่นคงด้วยแรงบีบที่สูง และ งานไม่เคลื่อน

ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้

MC Power High-Clamp : ระบบ Mechanical Power มีแรงจับสูง
Adjustable Clamp Force : ปรับแรงจับยึดได้
Lockwell Anti-Lifting : ระบบการจับยึดให้งานไม่กระดก
Body Material : FCD-60
Body Hardness : HS65
Jaw Material : S50C
Jaw Hardness : HRC54

ปากกาหาเซ็นเตอร์อัตโนมัติ

Lockwell Self Centering Machine Vise
ปากกา Autowell HLD ปากทั้งสองด้านจะเคลื่อนเข้าหาตรงกลางพร้อมกัน จับยึดด้วยระบบ Lockwell ป้องกันการกระดกขึ้นของชิ้นงาน
Lockwell Anti-Lifting : ระบบการจับยึดให้งานไม่กระดก
Tolerance of Center of Workpiece: +-0.01mm
Body Material : FCD-60
Body Hardness : HS65
Jaw Material : S50C
Jaw Hardness : HRC54

Shop