Filters

  ปากกาไฮดรอลิค

  Hydraulic Machine Vise
  ปากกาจับชิ้นงานระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Vise) มีแรงการจับชิ้นงานที่สูงกว่าปากกาทั่วไป สำหรับเครื่องมิลลิ่งแมนนวลที่ต้องการใช้รอบสูง

  ปากกาแองล็อค

  Angle Lock Machine Vice
  ปากการะบบ 'แองล็อค' Homge HAV เป็นระบบการจับชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูงกว่าปากการุ่นทั่วไป ปากกาทุกตัวมาพร้อมกับฐานหมุน 360 องศา

  ปากกา Lock II

  Lock II Machine Vice
  ปากกาจับชิ้นงาน รุ่น Lock II Homge HMC ทุกด้านผ่านการเจียรราบ จึงเหมาะกับงานที่ต้องพลิกด้าน และสำหรับการนำไปวางเรียงกันหลายๆตัว เพื่อจับชิ้นงานที่ยาวและขนาดแต่ละส่วนไม่เท่ากัน หรือ นำไปจับงานหลายๆตัวเพื่อที่จะกัดพร้อมกันบนเครื่อง NC- ทุกด้าน Accuracy 0.02mm.

  ปากกาจับชิ้นงานรุ่น ล็อคเวล

  Lockwell Machine Vise
  ปากกา Autowell AMC ไม่ให้งานกระดกขึ้นจากแรงบีบด้วยระบบ Lockwell Anti-Lifting ปากกาสำหรับจับงานบนเครื่องมิลลิ่ง จับงานได้มั่นคงด้วยแรงบีบที่สูง และ งานไม่เคลื่อน
  ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้
  Lockwell Anti-Lifting : ระบบการจับยึดให้งานไม่กระดก
  Body Material : FCD-60
  Body Hardness : HS65
  Jaw Material : S50C
  Jaw Hardness : HRC54
  Bed Height : +- 0.012

  ปากกาจับชิ้นงาน ปากเปิดกว้าง

  Wellock Large Opening Vise
  ปากกา Autowell ATW ปากเปิดกว้าง ช่วยลดการกระดกของงานที่จับด้วยระบบ Wellock ปากกาสำหรับจับงานบนเครื่องมิลลิ่ง จับงานได้มั่นคงด้วยแรงบีบที่สูง และ งานไม่เคลื่อนปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้
  Wellock Reduced Lifting : ระบบจับยึดลดงานกระดก
  Body Material : FCD-60
  Body Hardness : HS65
  Jaw Material : S50C
  Jaw Hardness : HRC54
  Bed Height : +- 0.012

  ปากกาจับชิ้นงานระบบเวลล็อค

  Wellock MC Machine Vise
  ปากกา Autowell AVC / APC ระบบ Wellock ช่วยลดการกระดกของงานที่จับ ปากกาสำหรับจับงานบนเครื่อง CNC จับงานได้มั่นคงด้วยแรงบีบที่สูง และ งานไม่เคลื่อน
  ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้
  Wellock Reduced Lifting : ระบบจับยึดลดงานกระดก

  Body Material : FCD-60
  Body Hardness : HS65
  Jaw Material : S50C
  Jaw Hardness : HRC54

  ปากกาจับชิ้นงานแรงบีบสูง

  MC Mechanical Power Vise
  ปากกา Autowell AVQ แรงบีบงานสูงด้วยระบบ MC Power และ Lockwell ไม่ให้งานกระดกขึันจากแรงบีบ ปากกาสำหรับจับงานบนเครื่อง CNC จับงานได้มั่นคงด้วยแรงบีบที่สูง และ งานไม่เคลื่อน
  ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้

  MC Power High-Clamp : ระบบ Mechanical Power มีแรงจับสูง
  Adjustable Clamp Force : ปรับแรงจับยึดได้
  Lockwell Anti-Lifting : ระบบการจับยึดให้งานไม่กระดก

  Body Material : FCD-60
  Body Hardness : HS65
  Jaw Material : S50C
  Jaw Hardness : HRC54

  ปากกาจับชิ้นงานแรงบีบสูง Wellock

  Wellock MC Mechanical Power Vise
  ปากกา Autowell AVM / AVP แรงบีบงานสูงด้วยระบบ MC Power และ Wellock ช่วยลดการกระดกของงานที่จับ ปากกาสำหรับจับงานบนเครื่อง CNC จับงาน
  ได้มั่นคงด้วยแรงบีบที่สูง และ งานไม่เคลื่อน
  ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้

  MC Power High-Clamp : ระบบ Mechanical Power มีแรงจับสูง
  Adjustable Clamp Force : ปรับแรงจับยึดได้
  Wellock Reduced Lifting : ระบบจับยึดลดงานกระดก

  Body Material : FCD-60
  Body Hardness : HS65
  Jaw Material : S50C
  Jaw Hardness : HRC54

  ปากกาปากเปิดกว้าง

  MC Mechanical Long Power Vise
  ปากกาจับชิ้นงาน Autowell ALQ ปากการุ่นปากเปิดได้กว้างเป็นพิเศษ
  ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้

  MC Power High-Clamp : ระบบ Mechanical Power มีแรงจับสูง
  Adjustable Clamp Force : ปรับแรงจับยึดได้
  Lockwell Anti-Lifting : ระบบการจับยึดให้งานไม่กระดก

  Body Material : FCD-60
  Body Hardness : HS65
  Jaw Material : S50C
  Jaw Hardness : HRC54

  ปากกาจับด้านใกล้ตัว

  MC Mechanical Reversed Power Vise
  ปากกาจับชิ้นงาน Autowell AVR ตัวปากอยู่ใกล้ผู้ใช้งานมากขึ้น การสับเปลี่ยนงานสะดวกมากยิ่งขึ้น
  ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้

  MC Power High-Clamp : ระบบ Mechanical Power มีแรงจับสูง
  Adjustable Clamp Force : ปรับแรงจับยึดได้

  Body Material : FCD-60
  Body Hardness : HS65
  Jaw Material : S50C
  Jaw Hardness : HRC54

  ปากกาความสูงน้อยมาก

  Ultra Low Height Mechanical Power Vise
  ความสูงปากกาน้อยเป็นพิเศษ ทำให้มีพื้นที่มากขึ้นระหว่างตัวปากกาและความสูงของเครื่องมิลลิ่ง สามารถเพิ่มความสูงของงานที่ผลิตได้

  ปากกา Autowell AVK แรงบีบงานสูง ปากกาสำหรับจับงานบนเครื่อง CNC จับงานได้มั่นคงด้วยแรงบีบที่สูง และ งานไม่เคลื่อน

  ปากการุ่นนี้เจียรความสูงเท่ากันสามารถนำมาวางต่อกันหลายตัวได้

  MC Power High-Clamp : ระบบ Mechanical Power มีแรงจับสูง
  Adjustable Clamp Force : ปรับแรงจับยึดได้
  Lockwell Anti-Lifting : ระบบการจับยึดให้งานไม่กระดก
  Body Material : FCD-60
  Body Hardness : HS65
  Jaw Material : S50C
  Jaw Hardness : HRC54

  ปากกาหาเซ็นเตอร์อัตโนมัติ

  Lockwell Self Centering Machine Vise
  ปากกา Autowell HLD ปากทั้งสองด้านจะเคลื่อนเข้าหาตรงกลางพร้อมกัน จับยึดด้วยระบบ Lockwell ป้องกันการกระดกขึ้นของชิ้นงาน
  Lockwell Anti-Lifting : ระบบการจับยึดให้งานไม่กระดก
  Tolerance of Center of Workpiece: +-0.01mm
  Body Material : FCD-60
  Body Hardness : HS65
  Jaw Material : S50C
  Jaw Hardness : HRC54

  Vertex ปากกา K-Type

  Vertex K-Type Milling Vise
  ปากกาจับชิ้นงานรุ่น K-Type 4", 5", 6", 8"

  Vertex ปากกาจับงานอิสระ

  Vertex Free Vise
  ปากกาจับชิ้นงาน 2ชิ้น/ชุด

  Vertex ปากกาจับเหล็ก มีฐานหมุน

  Vertex Bench Vise with Swivel Base
  ปากกาจับเหล็ก มีฐานหมุน

  ปากกาจับชิ้นงานเครื่องจักร

  Machine Vises ปากกาจับงาน ปากกาจับชิ้นงาน ความเทียงตรงสูง แรงจับสูง สำหรับใช้กับเครื่องมิลลิ่งแมนนวล เครื่องมิลลิ่ง CNC แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์

  การเลือกใช้ปากกาจับชิ้นงานเครื่องจักร (Machine Vise) สำหรับเครื่องจักรแบบ Manual และ CNC เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อความแม่นยำและประสิทธิภาพในการผลิตหรือการทำงาน ปากกาจับชิ้นงานช่วยให้ชิ้นงานอยู่นิ่งระหว่างการดำเนินการตัด กัด หรือเจาะ ทำให้งานที่ได้มีความแม่นยำสูง การเลือกปากกาจับเหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะงานและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้

  ปากกาจับสำหรับเครื่องจักร Manual (เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเจาะสว่าน):

  1. ความแข็งแรงและความทนทาน: ปากกาจับสำหรับเครื่องจักรควรมีความแข็งแรงและทนทานเพื่อรับแรงกดและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน
  2. ความสามารถในการปรับขนาด: ควรสามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับชิ้นงานที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆ
  3. ความง่ายในการตั้งตำแหน่ง: สำหรับเครื่องจักร Manual การปรับตำแหน่งและการใช้งานที่ง่ายดายเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับตำแหน่งชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว

  ปากกาจับสำหรับเครื่องจักร CNC:

  1. ความแม่นยำสูง: ปากกาจับสำหรับเครื่องจักร CNC ต้องมีความแม่นยำสูงเพื่อรับประกันว่าชิ้นงานจะถูกจับไว้ในตำแหน่งที่แน่นอนตลอดกระบวนการผลิต
  2. ความเสถียรภาพ: ต้องมีความเสถียรในการจับชิ้นงาน เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่หรือการสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นจากความเร็วการทำงานของเครื่องจักร
  3. ความเข้ากันได้กับเครื่องจักร: ควรเลือกปากกาจับที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องจักร CNC โดยเฉพาะ ด้วยพื้นที่ทำงานมีจำกัด